top of page
תקנון התרומות לעמותת לצדכם:

 

התשלום באתר כפוף לתנאים הבאים:

 

1. השימוש באתר ובתקנון בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד ומיועד לגברים ולנשים כאחד.

2. עמותת לצדכם מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לצורך תמיכה במטרות העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה.

3. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי, תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה, האם נתקבלה או נדחתה.

4. התשלום מבוצע באתר מאובטח לפי התקנים הנדרשים וחברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI.

5. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותת לצדכם בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.

ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון / או בוצעה באינטרנט. עמותת לצדכם תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את עמותת לצדכם בעמלה בגין הפעולה, יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

6. עמותת לצדכם שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים.

7. במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מזכירות העמותה.

בטלפון:  052-7090457   או בפנייה דרך אתר העמותה.

8. עמותת לצדכם לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין גורם אחר שאינו בשליטתה מלאה.

9. בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה.

10. המשתמש מצהיר שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18.

11. עמותת לצדכם תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

• מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראת דין.

• מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.

• מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.

• מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו בכדי לפגוע עמותת לצדכם ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

13. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים.

 

עמותת לצדכם  052-7090457 
כתובת משרדינו:
עמותת לצדכם, מצדה 9, בני ברק.
(בניין ב.ס.ר 3 - ליד קניון איילון)

bottom of page