top of page
מבוא

על גברים נפגעי אלימות בחברה:

בעוד שבעשרות השנים האחרונות עלתה מודעות האלימות על כל סוגיה כלפי נשים, האלימות כלפי גברים מוזערה והוכחשה. חשוב לדעת, כי בשל כך גם הטיפול באלימות כלפי נשים יהיה לוקה בחסר. לא לחינם, תחום זה הנו היחידי במדעי החברה שהמחלוקת בו נותרה בעינה ואף העמיקה בין חוקרים, פוליטיקאים ואנשי טיפול.

בשל כך, נדרשת גישה רחבה ומקיפה שתמגר את
כל סוגי האלימות – כנגד גברים ונשים כאחד וכך, בעוד ששמנו לנו למטרה ב'לצדכם' להעלות למודעות הציבורית שגם גברים נפגעים, נפצעים, מתאבדים ונרצחים - וקיים חוסר שוויון מהותי ביחס של גופי האכיפה, החוק והטיפול בהם, אנו מאמינים וקוראים בו זמנית למיגור כל סוגי האלימות: נשים כנגד גברים; גברים כנגד נשים; נשים כנגד נשים; וגברים כנגד גברים.


סקירת 343 המחקרים על אלימות במשפחה, שערך ד"ר מרטין פייברט - מצביעה על כך, שכפי שבכירי החוקרים בתחום האלימות במשפחה טוענים כבר חמישים שנה, ישנה סימטריה מגדרית באלימות זוגית, כולל במקרי אלימות חמורה. 

בכ-50 אחוז מהזוגות האלימות היא הדדית בין גברים לנשים, בכ-25 אחוז מהזוגות צד אחד אלים וב-25 אחוז הנותרים הצד השני אלים.

 

לפי נתוני שנתון משטרת ישראל - אלפי תלונות של גברים כנגד נשים על אלימות זוגית מוגשות מדי שנה.

בנים מהווים את רוב הנפגעים בפגיעה מינית עד גיל ההתבגרות וההבדל בין הפוגעים (גברים ונשים) אינו גבוה מבחינה מגדרית.


סך האלימות המופנית כלפי גברים היא מגברים ומנשים כאחד.

 
בעוד אנו מאמינים כי חשוב לטפל בכל סוגי האלימות, כולל זו של גברים נגד נשים, עמותת 'לצדכם' שמה לה למטרה להעלות למודעות הציבורית שגם גברים נפגעים מאלימות,
נפצעים, מתאבדים ונרצחים. ועבור גברים - קיים חוסר שוויון מהותי ביחס של גופי האכיפה, החוק והטיפול בהם. חוסר השוויון ברמת התודעה הינו בעיקר כאשר הגברים הינם קורבנות של אלימות נשית דוגמת, אונס על ידי נשים, הטרדות מיניות, אלימות פיזית, נפשית, כלכלית במשפחה ועוד.

הטקטיקות האלימות המגוונות אותן מפעילות נשים כנגד גברים, לעיתים בסיוע של החוק עשויות להימשך גם בשעת פרידה ו/או גירושין ויכולות לנוע מתלונות שווא, ניכור הורי, הרחקות, אלימות 
כלכלית ועוד.

הגיעה העת לפעול בנושא זה
,
גם ברמת התודעה הציבורית וגם ברמת תיקון החקיקה לשוויונית כלפי שני המינים ואנו מאמינים שרק עוד ועוד סיפורים של גברים אמיצים שנפגעו ומוכנים להחשף, יוכלו להתיר את קשר השתיקה וחוסר המודעות בחברה. הגברים הללו יכולים להיות האבות, האחים, בני-הזוג, הילדים, החברים שלנו וגם הם זקוקים להכרה, חמלה ויד מושטת לעזרה, בעת הצורך.


 

עמותת לצדכם,

הוועד המנהל,

צוות הפעילים והמתנדבים.

 

logo by your side.png
bottom of page